Connexió a múltiples xarxes sense fils

De Wiki d'en Jordi Binefa
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Connexió a múltiples xarxes sense fils emprant l'ESP8266

Quan un dispositiu basat en l'ESP8266 pot estar indistintament en diverses xarxes (a la feina, a l'escola, a casa) ens interessa no haver d'actualitzar el microprogramari (firmware) per a canviar la SSID, i contrasenya, cada cop que canviem de lloc.

Una solució és definir una estructura amb la SSID i la contrasenya, per després fer un vector d'estructures amb les diferents acreditacions per a cada xarxa:

#define N_WIFIS 2
struct stWifiList {
 String szSSID;
 String szPWD;
};
struct stWifiList stWiFi[N_WIFIS] = {
 {"SSID_1" , "PWD_1"},
 {"SSID_2" , "PWD_2"}
};

Per saber totes les xarxes sense fils disponibles es pot fer servir WiFi.scanNetworks() i es pot comparar el camp szSSID de cada element del vector d'estructures stWifiList amb WiFi.SSID(i) per verificar si coincideixen. Un cop s'ha identificat una xarxa sense fils present al vector stWiFi[N_WIFIS] es procedeix a fer la connexió amb WiFi.begin(ssid, pwd).

boolean bIsListed(String szSSID, int *pnWhichOne) {
 for (int i = 0; i < N_WIFIS ; i++) {
  if (stWiFi[i].szSSID == szSSID){
   *pnWhichOne = i;
   return true;
  }
 }
 return false;
}
void vConnectToWiFi(String szSsid, String szPwd) {
 char ssid[MAX_STRING_SIZE], pwd[MAX_STRING_SIZE];
 szSsid.toCharArray(ssid, szSsid.length() + 1);
 szPwd.toCharArray(pwd, szPwd.length() + 1);
 Serial.println("Connecting to WiFi network: " + String(ssid));
 WiFi.begin(ssid, pwd);
 Serial.println("Waiting for WIFI connection...");
 while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
  Serial.print(".");
  vDelayESP8266(500);
 }
 Serial.println();
}
boolean bTryWifiConnection() {
 int n = WiFi.scanNetworks(), nWhichOne;
 Serial.print("*");
 if (n == 0) {
  Serial.println("\nNo networks found");
  vDelayESP8266(1000);
 } else {
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
   if (bIsListed(WiFi.SSID(i), &nWhichOne)) {
    vConnectToWiFi(stWiFi[nWhichOne].szSSID, stWiFi[nWhichOne].szPWD);
    return true;
   }
  }
 }
 return false;
}

Us podeu descarregar un codi funcional a esp8266_multipleWifi.ino